• 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs zwany dalej „Konkursem” prowadzony jest pod nazwą „Otaguj nas” i polega na otagowaniu profilu instagramowego Lemiss @lemissofficial na portalu Instagram .
 2. Organizatorem Konkursu jest spółka Lemiss sp. z o.o. z siedziba w Dziekanowie Leśnym przy ul. Henryka Sienkiewicza 37, 05-092 Dziekanów Leśny, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000854373, posiadająca numer NIP: 1182212055, REGON: 386740611, o kapitale zakładowym 10.000,00, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Fundatorem nagród jest Organizator.
 4. Konkurs jest prowadzony z wykorzystaniem portalu instagram.com, oraz profilu https://www.instagram.com/lemissofficial/ , dalej „Profil Lemiss”.
 5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Instagram, LLC. Instagram nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z przeprowadzeniem niniejszego Konkursu.

 

 • 2

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs trwa od 10 listopada 2021 roku, od chwili publikacji posta dotyczącego konkursu (zwanego dalej „postem konkursowym”) na Profilu Instagramowym @lemissofficial do 18  listopada 2021r. (włącznie), tj. do godziny 23:59.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia, zamieszkała na terytorium UE, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie oraz akceptująca zasady Konkursu określone niniejszym Regulaminem, zwana dalej „Uczestnikiem”.
 3. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu, oraz osoby współpracujące z Organizatorem Konkursu przy organizowaniu Konkursu, jak również członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonków, powinowatych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 4. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie następujących warunków:
 • 1/ otagowanie/oznaczenie profilu @lemissofficial na udostępnionych przez siebie, na swoim profilu Instagramowym, zdjęciach/filmach przedstawiających billboardy z najnowszą kolekcją INNER FIRE Lemiss. Zdjęcia/filmy muszą być otagowane na publicznym profilu, aby były widoczne dla @lemissofficial.  Billboardy znajdują się w Warszawie.  
 • ORAZ jednocześnie
 • 2/ złożenie i opłacenie zamówienia w sklepie Lemiss na stronie lemiss.eu. Złożenie i opłacenie zamówienia powinno się odbyć w ciągu miesiąca od daty zakończenia konkursu. W trakcie składania zamówienia uczestnik powinien poinformować Lemiss o wyborze jednego z akcesoriów: gumka/opaska/ skarpetki, wpisując w okienku ‚Uwagi do zamówienia’ swój wybór.
 1. Wykonanie czynności opisanych w ust. 5 powyżej, w okresie trwania Konkursu, tj. w okresie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, uprawnia Uczestnika do wzięcia udziału w Konkursie tj. do wyłonienia najbardziej kreatywnej odpowiedzi.
 2. Zdjęcia/filmy musza być własnego autorstwa, dobrej jakości, nie mogą zawierać treści reklamujących marki lub firmy inne niż Organizatora, jak również nie mogą naruszać niczyich praw autorskich ani praw osobistych, zawierać treści sprzecznych z prawem lub naruszających powszechnie przyjęte normy obyczajowe lub społeczne, w tym treści dyskryminujących ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Odpowiedzi nie spełniające, tego warunku będą wykluczane z udziału w Konkursie.
 3. Każdy Uczestnik może zamieścić dowolną ilość tagów, ale może on wygrać tylko jedną nagrodę.
 • 3

WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW/ NAGRODY

 1. W Konkursie przyznana zostanie następująca nagroda, zwana dalej „Nagrodą”: bezpłatna dostawa oraz do wyboru gratis: gumka/ opaska albo skarpetki wybrane ze strony Lemiss. Warunkiem odebrania nagrody jest złożenie i opłacenie zamówienia na stronie lemiss.eu. Konkurs zostanie rozstrzygnięty najpóźniej do dnia 20 listopada 2021r.
 2. Wyboru zwycięzców dokonają co najmniej dwie osoby upoważnione przez Organizatora.
 3. Zwycięzca zostanie poinformowany o nagrodzie w wiadomości prywatnej na Instagramie, w której otrzyma indywidualny kod na bezpłatną dostawę. 
 4. Uczestnik, który otrzymał informację o wygranej (zwany dalej „Zwycięzcą”), zobowiązany jest w ciągu miesiąca od daty zakończenia konkursu złożyć opłacone zamówienie w sklepie lemiss.eu oraz poinformować Lemiss o wyborze jednego z akcesoriów: gumka/opaska/ skarpetki, wpisując w okienku ‚Uwagi do zamówienia’ swój wybór.
 5. W przypadku, gdy Zwycięzca nagrody nie spełni warunków ust. 5, niniejszego paragrafu, prawo do nagrody przepada. 
 6. Nagroda nie podlega zamianie, wymianie na ekwiwalent pieniężny bądź przekazaniu osobie trzeciej.
 7. W przypadku zwrotu całego zamówienia określonego w ust. 5, paragrafu 2, uczestnik konkursu zobowiązany jest do zwrotu gratisowego produktu: gumka/opaska/skarpetki.
 8. W razie braku zwrotu gratisowego produktu ust. 7 tego paragrafu jego równowartość zostanie potrącona z kwoty zwrotu. 

 

 • 4

REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu można zgłaszać na adres halo@lemiss.eu, w terminie 3 dni od jego zakończenia.
 2. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą przez Organizatora rozpatrywane.
 3. Uczestnik zostanie poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej skutecznego zgłoszenia.
 • 5

PRAWA AUTORSKIE

 

 1. W zamian za przyznaną nagrodę, z chwilą przekazania Zwycięzcy nagrody, Zwycięzca udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie z odpowiedzi na czas nieograniczony od dnia rozstrzygnięcia Konkursu, na wszystkich znanych w chwili rozstrzygania niniejszego Konkursu polach eksploatacji, w tym w szczególności tych wskazanych w art. 50 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych, tj.:
 • utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką, w szczególności drukiem, techniką cyfrową, techniką reprograficzną,
 • wprowadzenie do obrotu,
 • wprowadzenie do pamięci komputera, wykonywanie kopii i przetwarzanie w jego pamięci,
 • wprowadzenie do sieci Internet,
 • trwałe i czasowe zwielokrotnienie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, techniką cyfrową, techniką reprograficzną,
 • publiczne rozpowszechnianie, w szczególności poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 1. W ramach udzielonej licencji Organizator jest uprawniony do decydowania o pierwszym udostępnieniu odpowiedzi publiczności oraz do korzystania z odpowiedzi w sposób komercyjny, w tym do wprowadzania do obrotu produktów zawierających odpowiedź lub w celach reklamy i promocji działalności Organizatora.
 2. Organizator upoważniony jest do udzielania sublicencji.
 3. W ramach udzielonej licencji Organizator upoważniony jest do wykonywanie zależnych praw autorskich w zakresie i na polach wskazanych w ust. 1 powyżej.
 4. Zwycięzca wyraża zgodę na rozpowszechnianie odpowiedzi bez oznaczania jego autorstwa.
 • 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 3. Administratorem danych Uczestników jest Organizator. Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane w celach związanych z obsługą Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w celach marketingu bezpośredniego usług Organizatora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Kontakt w sprawie danych osobowych: rodo@lemiss.eu. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Organizatora dostępne są tutaj
Menu